ASOCIACIJA “LE’AMBER CONSORTIUM”

“Le’amber consortium” asociacija, įsteigta 2016 metais, tai pirmoji ir vienintelė asociacija pasaulyje, vienijanti gintaro gaminių gamybos įmones, gintaro žaliavos pardavimo ir platinimo kompanijas visame pasaulyje. Vienas iš mūsų tikslų yra kurti palankią aplinką verslui, pritraukti investicijų, skatinti prekybą tarptautinėje rinkoje, esam atsakingi prieš visus savo narius, partnerius, todėl atsakingai priimame sprendimus, kurie skirti verslo aplinkai gerinti, bei užtikrinti laisvą ir sąžiningą konkurenciją. Mes žinome rinką, žinom asociacijos narių poreikius ir siūlome jiems naudingus sprendimus, kurie yra paremti geriausių rinkos ekspertų siūlymais.

Asociacija „Le'amber Consortium“ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savo įstatais ir kongreso bei direktorių tarybos nutarimais. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams. Asociacija gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

Asociacija pagrindis tikslas - sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti gintaro gavybą, gamybą bei prekybą.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai:
siekti gintaro gavybos, gamybos bei prekybos verslo sąlygų ir asociacijos narių veiklos efektyvumo gerinimo
teikti asociacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant gintaro gavybą, gamybą bei prekybą
rūpintis asociacijos ir jos narių rinkodara, naujų rinkų paieška
atstovauti asociacijos narius santykiuose su valstybinės valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis.

Kodėl naudinga tapti asociacijos nariu:
atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, savivaldybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis visais su gintaro gavyba, gamyba bei prekyba susijusiais klausimais;
derina savo narių veiklą, formuojant bendrą jų vystymosi ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją;
teikia konsultacijas, informaciją ir paslaugas savo nariams visais gintaro gavybos, gamybos bei prekybos klausimais;
atstovauja savo nariams parodose, konferencijose ir kituose renginiuose, kurie yra susiję su asociacijos veikla;
rengia seminarus, ruošia metodinius nurodymus, informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, kitus leidinius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
renka ir kaupia informaciją apie gintaro gavybą, gamybą bei prekybą, taip pat jų sąlygas ir tvarką pasaulyje bei informuoja apie tai asociacijos narius;
atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja asociacijos veiklos principams ir šiems įstatams.